joi, aprilie 11, 2024
Sentor Diana Iovanovici Sosoaca
,,Un popor unit nu poate fi învins!"
Senator - Diana Iovanovici Șoșoacă
joi, aprilie 11, 2024
joi, aprilie 11, 2024

Blasfemie împotriva creștinismului, propaganda însemnelor naziste la Palatul Dacia cu finanțarea Guvernului României

by S.O.S. România
391 Vizualizări

În centrul Bucureștiului, în vechiul Palat Dacia, în Centrul Vechi, are loc din data de 30 iunie expoziția blasfematoare Art Safari ”Nimfe și Zombi”, în care este adusă ofensă credinței creștin ortodoxe, dar se și folosesc însemne naziste: zvastica și numele Adolf Hitler, cărora li se aduce un omagiu, deși legea interzice categoric aceste fapte.

Expoziția este finanțată de Guvernul României, Ministerul Culturii și în Parteneriat cu Muzeul Municipiului București, Primăria Capitalei, Muzeul Național de Artă al României, Societatea Colecționarilor de Artă din România.

Pe data de 10 septembrie 2023 trebuia să fie închisă. Însă a fost prelungită până la 30 septembrie 2023.

Prețul biletului este de 170 de lei, dar se poate intra pe gratis dacă deții un card BCR.

Deși în interior este menționat mic, deasupra unei uși, interdicția de a intra minorii, +18, personal am filmat familii cu copii minori, chiar de 5-6 ani, care ieșeau din această expoziție. La intrare nu este menționat accesul interzis al minorilor.

Expoziția îl prezintă pe Iisus Hristos în ipostaze blasfematoare, în bermude, androgin, cruci întoarse cu susu-n jos, atârnat de propria vomă, Maica Domnului schelet, in fustă mini, ținând pe Iisus în brațe, întoarsă, sfinți cu cap de animale, cupluri de bărbați sărutându-se și făcând sex, omagiu adus lui Adolf Hitler, zvastica etc. Tot în această expoziție sunt prezentate imagini cu consumatori de alcool și droguri, dezmăț, totul adunat în jurul unui Iisus Hristos în bermude, sfinți cu cranii de animal cu crucea pe spate, nud, Iisus răstignit, îmbrăcat în adidași, blugi, o mizerie ce nu poate fi numită artă, ci o adevărată blasfemie la adresa creștinătății și credincioșilor creștin ortodocși.

Așa-zișii artiști care au realizat blasfemiile sunt: Alina Ondine Slimovschi și Paul Baraka.

          Deși am dorit să vizitez expoziția, plătind bilet, în momentul în care m-au recunoscut la casa de bilete, nu mi s-a vândut bilet, nici mie, nici preotului care mă însoțea, nici presei, postul Nașul TV și jurnalist Gabriela Calițescu, și nici celor care erau la coadă, peste 100 de persoane, închizându-se expoziția, acest act constituind o adevărată discriminare și afront la adresa autorității de stat pe care o poartă un Senator al României, dar și un preot, al presei, precum și creștinii aflați la coadă care doreau să vadă dacă există într-adevăr blasfemie.

          Am solicitat intervenția 112, având în vedere discriminările făcute, declinându-mi identitatea și solicitând ajutor din partea poliției și jandarmeriei pentru a constata ilegalitățile din interiorul expoziției.

          Poliția a încercat să intre în discuții cu conducerea expoziției, însă aceștia urlau la ei și le spuneau ce trebuie să facă, ulterior sosind la fața locului Comisarul-șef Ionașcu, fără să poarte vreo insignă, de uniformă nici nu poate fi vorba, care a luat apărarea organizatorilor și care ulterior m-au sechestrat în interior.

          Comisarul șef Ionașcu, care s-a recomandat a fi șef peste Centrul Vechi, probabil la șpagă și droguri, a menționat că personal a vizionat expoziția și că respectă legea, nu există nici blasfemie la adresa creștinilor, nici însemne ilegale, mai mult m-a amenințat că voi primi o amendă pentru că mi-am permis să sun la 112 și a solicitat presei să iasă din clădire, fără a acorda ajutorul solicitat de presă în exercitarea atribuțiilor.

           Vă învederez că sunt membru în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Senatul României, iar Legea 96/2006 art. 25 menționează:

ARTICOLUL 25 Protecţia autorităţii

(1) Pe durata exercitării mandatului de parlamentar, deputaţii şi senatorii sunt purtători ai autorităţii publice de stat, dispoziţiile art. 257 din Codul penal aplicându-se în mod corespunzător.

(2) Protecţia juridică penală prevăzută la alin. (1) se aplică şi după încetarea mandatului dacă faptele sunt comise în legătură cu exercitarea acestuia.

           Potrivit art. 1 alin. 1 din Lg. 489/2006 ”Statul Român respectă și garantează dreptul fundamental la libertate de gândire, de conștiință și religioasă al oricărei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constituției și tratatelor internaționale la care România este parte.”

Potrivit art. 7  din aceeași lege,

”(1) Statul român recunoaște cultelor rolul spiritual, educațional, social-caritabil, cultural și de parteneriat social, precum și statutul lor de factori ai păcii sociale.

(2) Statul român recunoaște rolul important al Bisericii Ortodoxe Române și al celorlalte biserici și culte recunoscute în istoria națională a României și în viața societății românești.”

Potrivit art. 9 alin. 2, 3 din Lg. 489/2006

”(2) Cultele sunt egale în fața legii și a autorităților publice. Statul, prin autoritățile sale, nu va promova și nu va favoriza acordarea de privilegii sau crearea de discriminări față de vreun cult.

(3) Autoritățile publice cooperează cu cultele în domeniile de interes comun și sprijină activitatea acestora.”

        Regula dialogului presupune că nici o hotărâre a statului care se intersectează cu interesele bisericii nu poate fi luată fără o consultare prealabilă cu aceasta.

        Regula cooperării presupune că cele două părți, statul și biserica, trebuie să se sprijine reciproc în ceea ce privește punerea în aplicare a hotărârilor uneia pe domeniul de competență al celeilalte.

          O atare conduită face aplicarea art. 29 (3) teza a doua din Constituție, potrivit căruia libertatea de conștiință „trebuie să se manifeste în spirit de toleranță şi de respect reciproc”.

       Religia nu este o formă de manifestare simbolică, ci un model de trăire mărturisită nu numai declarativ, ci mai ales, printr-o anumită organizare a existenței în comuniunea credincioșilor și în comuniunea lor cu divinitatea; în cazul creștinilor ortodocși, comuniunea cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sântul Duh. Liturghia nu este o colecție de gesturi și cuvinte cu valoare simbolică, ci un act având ca obiect săvârșirea unor taine la care au acces numai cei inițiați prin botez. Doar ei pot intra în comuniune cu Sfânta Treime împărtășindu-se efectiv, iar nu simbolic, cu trupul și sângele Domnului Isus, transformate misterios din pâine și vin, prin lucrarea tainică a Duhului Sfânt, ca pregustare a vieții veșnice și pregătire pentru aceasta.

          Deși am solicitat să se constate că au fost lăsați copii să intre, eu personal filmând acest fapt, că am fost discriminați pe motiv de apartenență religioasă, iar subsemnata și politică, și ni s-a închis expoziția pentru a nu mai putea intra, deși era deschis până la ora 21, noi fiind la coadă în jurul orei 17:00, că există fapte de natură a discrimina și a blasfemia religia creștin-ortodoxă, polițiștii nu au urcat să viziteze expoziția pentru a constata faptele sesizate, nu au fost discutate faptele pentru care am solicitat intervenția poliției, comisarul șef, cel puțin care se pretindea a fi, nu purta uniformă, insignă sau orice semn distinctiv, nu au încheiat un proces-verbal, au asistat la sechestrarea subsemnatei și în urma intervenției unuia dintre jandarmi, mi-au deschis ușa să pot ieși. Polițiștii nu au acordat sprijinul solicitat de un Senator al României în exercitarea atribuțiilor sale, deși acesta a fost solicitat expres încă de la telefon. Mai mult, au exercitat presiuni și amenințări asupra mea, au mințit că pot merge însoțită de ei pentru a constata abaterile, doar dacă rămân singură în incintă, ulterior, după ce am rămas singură, aceștia spunând că nu se mai poate și participând la sechestrarea mea de către organizatori.

      Potrivit OG 137/2000, definiția discriminării este următoarea:

Art. 2 (1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

(4) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi atrage răspunderea contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intră sub incidenţa legii penale.

5) Constituie hărţuire şi se sancţionează contravenţional orice comportament pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.

(6) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă bazată pe două sau mai multe criterii prevăzute la alin. (1) constituie circumstanţă agravantă la stabilirea răspunderii contravenţionale dacă una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intră sub incidenţa legii penale.

Art. 10. –

Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenenţei acestora ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză prin:

e) refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee şi expoziţii;

f) refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alţi prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate privată ori publică;

Art. 14. –

Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice din cauza apartenenţei acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.

Art. 15. –

Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia.

          Având în vedere cele menționate vă solicit de urgență începerea anchetelor, închiderea de urgență a acestei monstruoase expoziții, anchetarea accesului copiilor la această expoziție abuzivă și anticreștină, care aduce omagii simbolurilor fasciste, anchetarea polițiștilor pentru neacordarea sprijinului unui Senator pentru depistarea și sistarea abuzurilor, anchetarea comisarului-șef Ionașcu pentru ilegalitățile și infracțiunile comise, încălcarea drepturilor presei în exercitarea atribuțiilor și refuzul acordării de sprijin, autosesizarea pentru infracțiunile comise de organizatori și polițiști, trimiterea corpurilor de control și remiterea către subsemnata a rezultatelor controalelor în acest caz.

Link expoziţie: https://propagarta.ro/imagini-video/expozitia-nimfe-si-zombi-de-la-art-safari/

     Vă solicit să îmi răspundeți la următoarele:

 1. Cine a solicitat aprobarea acestei expoziții, la ce dată și care au fost condițiile?
 2. Care este valoarea finanțării expoziției și în ce constă?
 3. Care este suma plătită celor doi artiști?
 4. Cine v-a recomandat acești așa-ziși artiști, cine a sprijinit și promovat expoziția și cine sunt organizatorii?
 5. Care este suma totală achitată de Guvernul României și care este suma achitată de organizatori? Din ce fonduri?
 6. Care au fost criteriile de acceptare a acestei expoziții? A vizionat cineva vreuna dintre capodoperele blasfematoare și naziste? Care sunt persoanele care au vizionat aceste lucrări și au aprobat expoziția?
 7. Care este motivul pentru care Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” nu a acționat pentru închiderea acestei expoziții și nu a sesizat organele de anchetă pentru promovarea mesajului nazist? Vă solicit să demarați de îndată acțiunile legale în acest sens, în sens contrar sunteți complice!
 8. Care este motivul pentru care nu exista menționat anunțul de interdicție minori și de ce nu exista poliție care să verifice respectarea drepturilor și intereselor copiilor, având în vedere mizeria prezentată de această expoziție blasfematoare?
 9. Ați anunțat BOR cu privire la această expoziție, având în vedere obligația de dialog și respect pe care trebuie să o aveți față de cea mai mare comunitate religioasă din România 92% creștini? Aveți autorizarea BOR pentru o astfel de expoziție? Sau vă interesează Biserica doar când aveți nevoie de voturi?
 10.  Solicit anchetă ANPDCA pentru încălcarea drepturilor și intereselor copiilor, accesul minorilor la această blasfemie a creștinismului și a însemnelor naziste și omagierea acestora.
 11.  Solicit anchetarea și sancționarea comisarului șef Ionașcu pentru că reiese foarte clar că a venit la comanda organizatorilor expoziției, de acasă, nefiind în uniformă, mințind și amenințând un Senator în exercitarea mandatului, favorizând infractorii, intimidând presa Nașul TV, încălcând dreptul presei de a intra la expoziție și a arăta publicului informații de interes național, precum a favorizat discriminarea creștinilor, a presei, a unui preot, a politicienilor, dar a și încurajat organizatorii în manifestarea unui comportament cel puțin contravențional, și chiar infracțional.
 12.  Solicit anchetarea faptelor de discriminare la care am fost supuși toți cei prezenți și luarea de măsuri împotriva organizatorilor, polițiștilor și celor care au aprobat această monstruozitate. Vă solicit să îmi remiteți rezultatul anchetelor și sancțiunile, punctual.
 13.   Solicit Curții de Conturi să exercite un control cu privire la finanțarea acestei blasfemii și să îmi remită rezultatele raportului.
 14.  Solicit închiderea imediată a expoziției și efectuarea controlului cu privire la banii încasați pentru această expoziție de către organizatori, respectarea dispozițiilor legale cu privire la plata taxelor și impozitelor, plata persoanelor care vindeau și însoțeau vizitatorii și respectarea formelor legale ale acestora, vizionarea camerelor de luat vederi și compararea numărului vizitatorilor cu sumele încasate de organizatori.
 15.  Solicit scuze publice adresate comunității creștine din România, Bisericii Ortodoxe Române, din partea Prim-ministrului României, Ministrului Culturii și tuturor autorităților implicate, precum și din partea artiștilor pentru blasfemia împotriva creștinismului și creștinilor pe care au și plătit-o din bani publici și recuperarea întregii sume alocate proiectului blasfemator.   

Senator Av. Diana IOVANOVICI-ŞOŞOACĂ

Președintele Partidului S.O.S. România

14.09.2023

S-ar putea să vă intereseze

Link-uri utile

s.o.s

Partidul așteptat de toți românii pentru a renaște România din propria cenușă!

©2022 – S.O.S România – Toate drepturile rezervate