miercuri, februarie 28, 2024
Sentor Diana Iovanovici Sosoaca
,,Un popor unit nu poate fi învins!"
Senator - Diana Iovanovici Șoșoacă
miercuri, februarie 28, 2024
miercuri, februarie 28, 2024
Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE
Secțiunea 1- a

DENUMIREA, ÎNSEMNUL PARTIDULUI ȘI SEMNUL ELECTORAL, SEDIUL

Denumirea partidului este PARTIDUL S.O.S. ROMANIA prescurtat S.O.S. RO.
Semnul electoral este identic cu semnul permanent și este reprezentat de patru cercuri albastre, dispuse două pe orizontala și două pe verticală, ce se suprapun în zona centrală, în interior, este reprezentat un octogon, pe un fond albastru mai deschis, in acesta fiind inscripționate literele “S.O.S.RO”
PARTIDUL S.O.S.RO. are sediul central în localitatea Călimănești, str. Crișan, Nr. 21, jud. Valcea
Secțiunea 2 — a

DEFINIREA, SCOPURILE ȘI OBIECTIVELE PARTIDULUI

 1. PARTIDUL S.O.S. RO este un partid de orientare naționalist progresistă ce nu promovează ura națională și militează pentru refacerea demnității naționale, bunăstare economică prin dezvoltarea unor capacităti economice proprii, promovarea tuturor valorilor autentic românești, în contextul multiculturalității ce derivă din apartenența noastră la valorile Uniunii Europene;
 2. PARTIDUL S.O.S. RO. reprezintă o uniune liber consimțită a cetățenilor români care doresc să se organizeze pe baza principiilor înscrise în Statutul și în Programul său și militează pentru înfăptuirea în Romania a unui model de dezvoltare, a economiei de piață și a statului de drept. Modelul de dezvoltare durabilă cuprinde un sistem de valori în care interesul național, libertatea, egalitatea, solidaritatea, emanciparea umană, dreptatea socială, conservarea naturii și pacea sunt inseparabile într-o societate în care poporul își conduce destinele după principii echitabile și democratice;
 3. PARTIDUL S.O.S. RO așează la loc central în activitatea sa politică omul cu viața sa individuală și socială, libera dezvoltare a personalității umane, realizarea progresului social și național;
 4. PARTIDUL S.O.S. RO este un partid al cetățenilor români care au convingeri democratice și militează pentru afirmarea lor. El este deschis tuturor celor care își asigură mijloacele de trai prin muncă, performanță și creativitate – muncitori, țărani, întreprinzatori, intelectuali, funcționari, studenți, elevi, liber profesioniști, pensionari etc. – fără deosebire de sex, vârstă, naționalitate, convingeri religioase sau condiție socială;
 5. PARTIDUL S.O.S. RO acționează pentru solidaritatea umană, garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, respectă libertatea de conștiință, dreptul la identitate culturală si religioasă, respingând orice manifestare de exclusivism, șovinism, antisemitism, totalitarism sau alte forme de extremism;
 6. PARTIDUL S.O.S. RO este adeptul formei republicane de organizare și conducere a statului, al pluralismului politic și democratiei parlamentare, respectând Constituția și apărând caracterul național, suveran, unitar, indivizibil și independent al statului român;
 7. PARTIDUL S.O.S. RO își propune să revitalizeze tradițiile românești, să contribuie la reconstrucția și dezvoltarea mândriei naționale în România. In acest scop, reconsiderând cu obiectivitate trecutul, S.O.S. RO situează între priorități valorile și realizările, care au propulsat patria noastră către un stadiu modem de dezvoltare: creșterea economică prin dezvoltarea industriei și agriculturii, folosirea rațională a resurselor materiale și umane, lichidarea șomajului, eliminarea pe scară largă a saraciei, un sistem de securitate socială corespunzator, prin asigurarea și garantarea locului de munca, locuința decentă pentru fiecare familie, concedii în stațiuni de odihnă și de tratament, șanse egale în educație, servicii de asistență medicală gratuite, în condițiile respectării reglementărilor legale în vigoare în fiecare materie, potrivit nivelului de dezvoltare al societății în fiecare etapa istorică, afirmarea plenară a României pe plan internațional;
 8. PARTIDUL S.O.S. RO susține înfăptuirea unei economii de piață, care se bazează pe existența diverselor forme de proprietate (publică, privată, mixtă și cooperatist-asociativă, pe egalitatea în drepturi a tuturor formelor de proprietate și pe exercitarea unui rol activ al statului în reglarea proceselor macroeconomice și realizarea unui echilibru social real;
 9. PARTIDUL S.O.S. RO acordă o atenție deosebită afirmării tinerilor în societate, militează pentru promovarea femeilor și asigurarea unei vieți decente pentru pensionari.
PARTIDUL S.O.S. RO, prin toată activitatea pe care o desfășoară, urmărește numai obiective politice, promovează valorile și interesele naționale, contribuie la educația politică a cetățenilor și încurajează participarea lor la viața publică.
Statutul reglementează sistemul de organizare pe baze democratice a PARTIDUL S.O.S. RO, stabilește drepturile și îndatoririle membrilor, structura organizatorică și organele de conducere ale acestuia, procedura de alegere, competențele și principalele atribuții.
PARTIDUL S.O.S. RO. militează pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările lumii, relații bazate pe principiile și normele dreptului internațional.
Capitolul II

MEMBRII PARTIDULUI, DREPTURI SI INDATORIRl, MASURI DISCIPLINARE SI DEMOCRATIA DE PARTID

Sectiunea 1-a
MEMBRII PARTIDULUI

Membru al PARTIDULUI S.O.S. RO poate fi orice cetățean român, cu drept de vot, indiferent de poziția socială, sex, naționalitate, profesie și credință religioasă, care acceptă Programul și Statutul, plătește cotizația de membru și activează într-o organizație a partidului.
 1. Cetățenii privați de drepturi politice nu pot fi membri ai PARTIDULUI S.O.S. RO.
 1. Înscrierea unui membru al PARTIDULUI S.O.S. RO în alt partid constituie demisie din acesta.
Primirea în partid este un act individual de voință și se face de către organizația locală pe teritoriul căreia domiciliază solicitantul, sau de către comitetele comunale, orășenești, municipale, de sector, județene sau a Municipiului București, pe baza unei adeziuni scrise.
Evidența membrilor de partid se realizează în conformitate cu normele metodologice de aplicare a Statutului, elaborate de conducerea partidului.
Cetățenii români și străini care sunt de acord cu principiile PARTIDULUI S.O.S. RO, fără a avea calitatea de membru, pot activa ca simpatizanți ai partidului, beneficiind de toate drepturile prevăzute în Statut, mai puțin acelea de a vota, a alege și a fi aleși în organele de conducere ale organizațiilor de partid.
Sectiunea a 2-a

DREPTURILE MEMBRILOR

Membrii PARTIDULUI S.O.S.RO. au urmatoarele drepturi:
 1. sa contribuie la adoptarea hotararilor in adunarile si conferintele organizatiilor din care fac parte, in sedintele organelor de conducere ale partidului al caror membri sunt si sa-si exprime neingradit pozitia fata de problemele dezbatute, inclusiv cand se discuta activitatea sau comportarea proprie;
 2. sa contribuie la transpunerea in viata a hotararilor luate de organizatiile din care fac parte si a hotararilor organelor ierarhic superioare;
 3. sa propuna, in cadru organizat, proiecte de hotarari, motiuni, rezolutii si masuri privind activitatea de partid;
 4. sa faca propuneri de candidati, sa candideze in nume personal, sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale partidului;
 5. sa fie recomandati, in conformitate cu normele stabilite, de a candida pe listele electorale ale partidului sau pentru diverse posturi in administratia publica locala sau centrala;
 6. sa reprezinte partidul, pe baza mandatului incredintat, in raporturile cu institutiile si organele de stat, cu alte partide si organizatii din tara si din strainatate;
 7. sa fie informati cu privire la activitatea organelor de conducere ale partidului, precum si a reprezentantilor partidului in organele autoritatilor publice;
 8. sa se adreseze organelor de conducere ierarhic superioare, inclusiv conducerii centrale a partidului, cu orice problema de interes public sau personal, inclusiv cand le sunt incalcate drepturile inscrise in Statut, ori cand se adopta hotarari care nu sunt in conformitate cu politica partidului;
 9. sa beneficieze de protectia partidului si a organelor sale de conducere, fata de atacurile injuste si presiunile politice, de orice fel;
 10. sa participe la formele de pregatire politica organizate in cadrul partidului;
 11. sa fie consultati periodic in problemele politice, economice, sociale sau organizatorice fundamentale;
 12. sa aiba initiativa legislativa in Parlamentul Romaniei, initiativa deliberativa in Consiliile locale si judetene in conditiile legii, precum si initiativa politica, si sa propuna examinarea acestor proiecte legislative in cadrul organizatiei din care fac parte;
 13. sa foloseasca, in interesul muncii de partid, baza materiala si logistica a partidului;
 14. sa demisioneze din functiile detinute in organele de conducere ale partidului sau din partid, ca act individual de vointa, in orice moment, cu efect imediat
Sectiunea a 3-a

INDATORIRILE MEMBRILOR

Membrii PARTIDULUI S.O.S. RO. au următoarele îndatoriri:
 1. să militeze necondiționat pentru independența, suveranitatea, unitatea națională și integritatea Statului român, pentru ridicarea prestigiului României în lume;
 2. să lupte, prin toate mijloacele legale, pentru afirmarea valorilor supreme în societatea românească, având în vedere ca România este stat de drept, democratic ți social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenești, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic sunt garantate și aparate prin lege.
 1. să militeze, cu întreaga lor capacitate, pentru promovarea principiilor și normelor înscrise in Programul și in Statutul PARTIDULUI S.O.S. RO, pentru aplicarea hotărârilor adoptate în toate forurile de conducere ale partidului;
 1. să acționeze pentru unitatea PARTIDULUI S.O.S. RO, pentru eliminarea tendințelor de divizare, a cultului personalității și a altor manifestări care pot aduce prejudicii partidului;
 1. sa respecte disciplina de partid si caracterul confidential al unor informatii si documente de partid;
 2. sa dovedeasca, in intreaga lor activitate, corectitudine si moralitate, sa nu aduca daune imaginii si prestigiului partidului;
 1. sa semnaleze deficientele constatate in activitatea de partid si sa propuna solutii pentru eliminarea lor, sa raporteze despre activitatea proprie desfasurata ca membru al partidului;
 2. sa promoveze pozitia partidului in relatiile cu alte partide si organizatii, precum si cu organele puterii si administratiei publice;
 1. sa militeze pentru cresterea influentei partidului in societate si pentru atragerea de noi membri in randurile acestuia;
 1. sa participe permanent la activitatea organelor conducatoare de partid din care fac parte si sa indeplineasca in mod responsabil atributiile si sarcinile functiilor in care au fost alesi;
 2. sa participe la adunarile de partid, precum si la alte manifestari cu profil politic, social si cultural la care sunt convocati;
 3. sa manifeste un comportament civilizat si sa aiba o tinuta corespunzatoare in familie si societate;
 1. sa achite cotizatia de membru al partidului si sa contribuie la realizarea veniturilor necesare partidului;
 2. sa tina legatura permanenta cu biroul organizatiei de partid;
 3. sa militeze, cu intreaga lor capacitate, pentru promovarea ideologiei partidului in toate mediile sociale;
Sectiunea a 4-a

SANCTIUNI DISCIPLINARE. PROCEDURI DE APLICARE

Membrilor PARTIDULUI S.O.S.RO. care au savarsit abateri de la prevederile Statutului, au nesocotit hotararile adoptate sau care, prin activitatea lor, aduc prejudicii partidului, Ii se pot aplica, in functie de gravitatea faptelor, urmatoarele sanctiuni disciplinare:
 1. discutarea si atentionarea in adunarea generala a organizatiei de partid sau in organul de conducere din care fac parte;
 2. vot de blam;
 1. vot de blam cu avertisment;
 1. suspendarea, eliberarea sau destituirea din functia pe care o au pe linie de partid;
 1. retragerea sprijinului politic pentru functia detinuta, membrilor partidului recomandati sa indeplineasca functii in administratia publica, organizatii neguvernamentale, fundatii, redactii, Parlamentul Romaniei si Parlamentul European, in situatia in care acestia aduc prejudicii imaginii Partidului S.O.S.RO.;
 2. excluderea din partid. Aplicarea sanctinilor se face dupa o cercetare temeinica, concluziile prezentandu-se in organizatia sau in organul de conducere din care fac parte membrii de partid respectivi. Procedura de sanctionare se declanseaza din oficiu sau la cererea organelor ierarhic superioare.
 1. Sanctiunile prevazute la articolul 15 punctele 1, 2 si 3 se hotărăsc de către Adunarea Generală a organizației din care face parte membrul de partid respectiv, cu votul majorității simple a acesteia, sau de către organele locale, județene și centrale în care acesta a fost ales;
 2. Suspendarea ori destituirea din funcția de conducere pe care o îndeplinește se face de către organul care l-a ales, cu votul majorității simple a acestuia;
 3. Retragerea sprijinului politic se hotărăște de către organul de conducere al partidului care I-a propus, cu votul majorității simple a acestuia;
 4. Excluderea din partid se hotărăște de către Adunarea Generală din care face parte membrul de partid respectiv, de către organele de partid din care face parte, sau de către organele de partid superioare, cu votul majorității membrilor. Toate excluderile unor membri ai partidului vor fi confirmate de organele ierarhic superioare;
 5. Membrii PARTIDULUI S.O.S. RO. alesi in forurile de conducere superioare organizațiilor din care aceștia fac parte, nu pot fi sancționați sau destituiți decât de către organele în care au fost aleși sau de către forurile superioare acestora;
 1. Hotărârea de sancționare poate fi contestată la organul de conducere ierarhic superior, Comisia Județeană de Arbitraj, Etică și Disciplină sau la Comisia Centrală de Arbitraj, Etică și Disciplină, în termen de 30 zile de la comunicare. Hotărârile de sancționare pot fi contestate și la Congresul partidului;
 2. Ridicarea sancțiunilor prevăzute la art. 15 pct. 1, 2, 3, 4 si 5 se face de organizația sau organul de conducere de partid care a hotărât în cazul respectiv, sau de un organ de conducere ierarhic superior al partidului, după împlinirea unui termen de cel puțin 6 luni și numai dacă împrejurările care au dus la aplicarea sancțiunii au dispărut;
 3. Reprimirea în partid se face numai după împlinirea unui termen de cel puțin un an de la data hotărârii de excludere și numai dacă motivele și împrejurările care au dus la excludere au dispărut;
Sectiunea a 5-a

INCETAREA SAU PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU AL PARTIDULUI

 1. Calitatea de membru al PARTIDULUI S.O.S.RO. inceteaza sau se pierde prin inscrierea in alta formatiune politica, prin demisie, excludere sau radierea partidului;
 2. Demisia este o expresie a vointei liber exprimate de persoana in cauza;
 1. Excluderea se hotaraste conform prevederilor articolului 16 alin. (4) si (5);
 1. Radierea se face in cazurile de deces sau de pierdere a drepturilor electorale ori a cetateniei romane;
 2. Dobandirea sau pierderea calitatii de membru al PARTIDULUI S.O.S.RO. nu creeaza privilegii sau restrangeri in exercitarea drepturilor cetatenesti;
Sectiunea a 6-a

DEMOCRATIA DE PARTID

 1. La baza activitatii desfasurate de organele de conducere si de catre organizatiile componente ale partidului stau Programul si Statutul PARTIDULUI S.O.S.RO, hotararile organelor de conducere ierarhic superioare, precum si propriile hotarari;
 2. In partid se promoveaza dialogul deschis si pot exista idei si opinii diferite, acestea manifestandu-se numai in mod organizat in spiritul principiilor si normelor prevazute in Programul si Statutul PARTIDULUI S.O.S.RO;
 1. in cazul in care cel putin 50% din numarul membrilor unei organizatii de partid considera necesara luarea in dezbatere a unor probleme a caror solutionare nu suporta amanare, organul de conducere respectiv are obligatia de a convoca adunarea generala sau conferinta extraordinara, in cel mult 30 zile;
 2. Hotararile se adopta de organizatiile de partid statutar constituite sau de catre organele de conducere ale acestora si se iau cu majoritatea voturilor celor prezenti. Hotararile organelor ierarhic superioare de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru organele de conducere si organizatiile de partid subordonate;
 3. Toti membrii partidului si organele de conducere au obligatia sa actioneze pentru aplicarea in practica a hotararilor adoptate;
 4. Candidaturile pentru organele de conducere si pentru delegatii la conferintele organizatiilor imediat superioare se propun si se aproba de participantii la adunari, conferinte, congrese, iar candidaturile in nume personal se depun in scris inainte de data la care au loc adunarile generale, conferintele sau congresele partidului;
 5. Candidaturile trebuie analizate individual, in functie de atasamentul si loialitatea pe care le-a dovedit candidatul fata de partid, precum si de indeplinirea criteriilor de perforrnanta prevazute in Normele Metodologice de aplicare a Statutului PARTIDULUI S.O.S.RO;
 6. La sfarsitul fiecarui an, organizatiile locale si judetene vor intocmi caracterizari cu privire la activitatea desfasurata de membrii organelor de conducere si de cei alesi in consiliile locale, judetene sau in Parlamentul Romaniei. Caracterizarile vor trebui confirmate de organul ierarhic superior. Caracterizarile membrilor Comitetului National vor fi intocmite de catre Biroul Executiv al judetului din care fac parte si inaintate spre aprobare Comitetului Director, prin Departamentul Organizatoric si de Resurse Umane
 7. Organele de conducere ale partidului, de la toate nivelurile, sunt obligate sa tina legatura perrnanenta cu membrii si simpatizantii partidului, cu cetateni din diferite domenii si sectoare ale activitatii economico-sociale, sa-i consulte si sa-i informeze periodic asupra activitatii desfasurate, a modului de rezolvare a problemelor ridicate;
Capitolul lll

STRUCTURA ORGANIZATORICA SI ORGANELE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI S.O.S.RO

Sectiunea 1-a
PRINCIPII DE ORGANIZARE

1) PARTIDUL S.O.S. RO este organizat și functionează conform legii, pe criteriul administrativ­-teritorial și are următoarea structură organizatorică:
a) Organizatia de bază;
b) Organizatia locală;
c) Organizatia județeană și a Municipiului București;
2) Cetățenii români membri ai PARTIDULUI S.O.S. RO  rezidenți în alte state pot forma organizații de sine stătătoare, după principiul celor aflate în țară, cu precizarea că în fiecare țară își pot forma structuri organizatorice asemănătoare cu cele județene. Ele se subordonează direct organelor centrale de conducere ale partidului;
3) Organizațiile PARTIDULUI S.O.S. RO au autonomie în organizarea și desfășurarea activității lor politice, în spiritul Programului și Statutului.
 1. Organele de conducere ale partidului, la toate nivelurile, sunt alese prin vot secret, cu majoritate simpla;
 2. Organele de conducere ale partidului, la toate nivelurile, isi desfasoara activitatea statutar in prezenta majoritatii membrilor acestora;
 3. Hotararile organelor de conducere se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti, daca statutul nu prevede altfel;
 4. Hotararile adoptate sunt obligatorii, indiferent de pozitia exprimata prin vot si de functia ocupata in partid; hotararile organelor de conducere ierarhic superioare sunt obligatorii pentru organele si organizatiile componente;
 5. In organele de conducere ale partidului, la toate nivelurile, se asigura, pe cat posibil, reprezentarea diverselor categorii sociale si profesionale, cu conditia ca selectarea candidatilor sa se faca tinandu-se seama de prezenta proportionala a tinerilor si femeilor, de atasamentul fata de doctrina partidului, de implicarea lor in infaptuirea programului partidului si de criteriile de performanta stabilite de Comitetul Director prin Norme metodologice cat si de propriile hotarari;
 6. In organele de conducere ale partidului vor Fi reprezentate, pe cat posibil, organizatiile componente, pe baza normelor de reprezentare;
Sectiunea a 2-a

ORGANIZATIA DE BAZA

Organizatia de baza cuprinde minim 3 membri si se constituie in cadrul blocurilor si cvartalelor de locuinte, al grupelor de case, in cartiere, sate, de regula, pe raza sectiilor de votare.
1) Organul de conducere al organizației de bază este Adunarea Generală, iar între Adunările Generale este Biroul organizației. Acesta este ales o dată la 2 ani și este format din președinte, vicepreședinți și membri. Adunarea Generală alege delegații la conferința organizației, imediat superioare precum și candidații pentru organele de conducere ale acestora;
2) Organizațiile de bază, care au până la 10 membri, inclusiv, aleg un președinte si un vicepreședinte;
3) Adunarea generală a organizației de bază se convoacă trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, de către biroul acesteia sau la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor organizației;
4) Adunarea generala are următoarele atribuții:
   a) adoptă măsuri pentru cunoașterea și aplicarea prevederilor Statutului și Programului PARTIDULUI S.O.S. RO, a hotărârilor proprii și ale organelor ierarhic superioare;
     b) organizează dezbateri pe probleme de interes local și adoptă măsuri de organizare a unor acțiuni politice și sociale;
     c) adoptă măsuri pentru organizarea și desfășurarea campaniei electorate pe raza secției de votare sau a circumscripțiilor electorale;
 1. Biroul organizatiei de baza se intruneste lunar, sau ori de cate ori este nevoie;
 1. Biroul organizatiei de baza are urmatoarele atributii:
            a) se preocupa de cresterea numerica a organizatiei;
            b) asigura coordonarea activitatii intre adunarile generale, tine evidenta membrilor si raspunde de incasarea cotizatiei;
            c) urmareste ducerea la indeplinire a hotararilor adunarilor generate si ale organelor ierarhic superioare si prezinta informari, trimestrial, asupra activitatii desfasurate;
Sectiunea a 3-a

ORGANIZAȚIA LOCALĂ

 1. Organizatiile locale cuprind toate organizatiile de baza de la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv, la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti;
 2. in cadrul organizatiilor locale se pot organiza structuri ale partidului pentru solutionarea problemelor specifice unei anumite categorii socio-profesionale, dar numai cu aprobarea comitetelor judetene sau a Comitetului Director al PARTIDULUI S.O.S.RO., dupa caz;
Organizatiile comunale, orasenesti si municipale, de pe teritoriul unui judet, alcatuiesc organizatia judeteana. Organizatiile constituite la nivelul sectoarelor formeaza organizatia municipiului Bucuresti.
Organele de conducere ale organizatiei locale sunt adunarea generala sau conferinta, iar intre acestea, comitetul organizatiei respective si biroul executiv.
1) Adunarea Generala sau Conferinta se convoaca, de regula, o data la 2 ani. Se pot convoca, in mod exceptional, adunari generale sau conferinte extraordinare;
2) Adunarea generala sau Conferinta are urmatoarele atributii:
 1. analizeaza activitatea desfasurata de Comitetele si Birourile organizatiilor de la adunarea generala sau conferinta precedenta si aproba programul de activitate pentru perioada viitoare;
 2. hotaraste asupra cailor si metodelor ce urmeaza a fi folosite pentru aplicarea si indeplinirea hotararilor organelor de conducere superioare;
 1. alege si revoca membrii Comitetului organizatiei respective;
 1. alege delegatii la Conferinta organizatiei judetene, respectiv a organizatiei Municipiului Bucuresti si desemneaza candidatii pentru organele de conducere ale acestora;
 2. Propune revocarea din functiile de conducere a membrilor de partid pe care i-a recomandat pentru a fi alesi in organele de conducere ale organizatiilor judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti;
 3. aproba bugetul propriu de venituri si cheltuieli si valideaza executia acestuia;
 1. adopta masuri in vederea cunoasterii de catre membrii de partid a Statutului si Programului Politic al PARTIDULUI S.O.S.RO. si a hotararilor organelor de partid ierarhic superioare;
 2. elaboreaza si adopta pozitii in legatura cu aspectele esentiale ale dezvoltarii economice, sociale si culturale ale localitatilor respective, ale modernizarii infrastructurii, ale celorlalte aspecte ale vietii comunitatilor respective;
 1. Organul de conducere intre doua adunari generale sau conferinte este Comitetul organizatiei respective sau Biroul executiv;
 1. Comitetul se intruneste trimestrial, sau ori de cate ori este nevoie, in sedinta plenara;
 1. Comitetele organizatiilor locale si judetene au urmatoarele atributii principale:
       a) adopta masuri pentru indeplinirea prevederilor Statutului, Programului PARTIDULUI S.O.S. RO, a hotararilor proprii, precum si a organelor superioare de conducere ale partidului;
         b) conduc activitatea de partid in perioada dintre doua adunari generale sau conferinte;
         c) analizeaza activitatea biroului executiv si stabilesc masuri pentru desfasurarea corespunzatoare a acesteia;
         d) analizeaza si sprijina activitatea organizatiilor din subordine in solutionarea problemelor curente;
         e) pot elibera si coopta noi membri in comitet si in biroul executiv, in scopul imbunatatirii activitatii organelor respective de conducere;
         f) stabilesc norma de reprezentare pentru alegerea delegatilor la conferinta;
       g) organizează cercuri de studii și dezbateri privind principalele domenii ale activitatii; initiază diferite forme de activități pentru popularizarea pozițiilor partidului în probleme de interes general sau local; organizeaza, din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de partid ierarhic superioare, sondaje de opinie, prelucreaza rezultatele acestora si le transmit operativ organelor de conducere ale partidului competente sa ia decizii;
        h) alege și revocă, prin vot secret, deschis sau nominal, biroul executiv, format din președinte, vicepreședinți, trezorier și membri;
1. Biroul Executiv al Comitetului organizatiei locale, respectiv judetene se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie;
2. Biroul Executiv al Comitetului organizatiei locale, respectiv judetene are urmatoarele atributii:
     a) coordoneaza activitatea curenta a organizatiei locale, respectiv judetene intre sedintele Comitetului organizatiei respective;
     b) elaboreaza studii, analize, programe si proiecte de hotarari pe care le supune aprobarii Comitetului;
     c) urmareste indeplinirea programelor si hotararilor proprii, a celor adoptate de Comitetul organizatiei locale, precum si ale organelor ierarhic superioare;
    d) organizeaza, de regula, lunar sau trimestrial, intalniri de lucru cu presedintii si secretarii organizatiilor locale si analizeaza modul de indeplinire a hotararilor adoptate;
    e) asigura legatura cu Biroul Executiv al Comitetului judetean sau al municipiului Bucuresti al PARTIDULUI S.O.S.RO.;
    f) organizeaza relatiile cu publicul, acorda asistenta pe diferite probleme cetatenesti;
   g) centralizeaza contributiile financiare si urmareste modul de incasare a acestora la nivelul organizatiilor locale; gestioneaza fondurile obtinute si se preocupa de atragerea altor mijloace de sustinere financiara pentru activitatea partidului, in conformitate cu prevederile legale; gestioneaza patrimoniul organizatiei respective;
    h) confirma primirea in partid;
     i) propune candidatii partidului pentru functiile de primar, viceprimar si consilieri in alegerile locale;
     j) tine evidenta membrilor de partid ai organizatiei locale si comunica organizatiei judetene sau a Municipiului Bucuresti datele necesare cu privire la evidenta acestora;
     k) coordoneaza activitatea reprezentantilor partidului in organismele administratiei publice locale;
      l) organizeaza reuniuni educative sau de informare pentru membrii si simpatizantii partidului, precum si intalniri cu cetatenii;
    m) se preocupa de atragerea in partid a unor noi membri, tinand seama de criteriile ce stau la baza primirii in partid;
    n) conduce campania electorala la nivel de comuna, oras, municipiu sau sector, sustine actiunile si manifestarile organizate de partid pe timpul campaniei electorale;
3. Organizatiile locale, respectiv judetene in care a fost ales numai biroul executiv, din motive statutare, acesta preia toate atributiile comitetului conform Statutului PARTIDULUI S.O.S.RO.
Sectiunea a 4-a

ORGANIZATIA JUDETEANA SI ORGANIZATIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Organizatia judeteana cuprinde toate organizatiile locale ale partidului de pe teritoriul unui judet sau ale Municipiului Bucuresti.
1. Organul de conducere al organizatiei judetene sau al Municipiului Bucuresti este Conferinta, care, de regula, are loc o data la doi ani, iar intre conferinte, intreaga activitate este condusa de Comitetul ales si Biroul sau executiv;
2. Comitetele judetene sau al municipiului Bucuresti pot convoca conferinta extraordinara a organizatiei la propunerea biroului executiv sau a cel putin 1/3 (o treime) din numarul membrilor sai;
3. Conferinta organizatiei judetene se constituie din delegati alesi de organizatiile locale componente, iar cea a Municipiului Bucuresti din delegatii alesi de Adunarile Generale sau Conferintele organizatiilor de la nivelul sectoarelor, pe baza normei de reprezentare stabilite de Comitetul organizatiei judetene sau, dupa caz, a Municipiului Bucuresti.
Conferinta organizatiei judetene sau a Municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii principale:
a) analizeaza si hotaraste asupra activitatii desfasurate de Comitetul organizatiei judetene sau al Municipiului Bucuresti de la Conferinta precedenta;
b) aproba programul de activitate pentru perioada urmatoare si adopta hotarari pentru eficientizarea activitatii de partid;
c) adopta hotarari pentru realizarea Programului politic al partidului si a respectarii Statutului PARTIDULUI S.O.S.RO de catre organizatiile componente;
d) alege membrii Comitetului Judetean sau ai Municipiului Bucuresti, ai Comisiei judetene de Arbitraj, Etica si Disciplina, precum si ai Comisiei judetene de Revizie si Control Financiar, delegatii la Congres si candidatii pentru organele centrale de conducere ale partidului;
e) analizeaza activitatea de realizare, pe plan judetean, respectiv a Municipiului Bucuresti, a obiectivelor cuprinse in Programul Politic al partidului si a hotararilor proprii si ale organelor de conducere, la nivel national;
f) adopta pozitii, pe baza studiilor si analizelor proprii, asupra problemelor ce formeaza obiectul unor initiative si decizii ale autoritatilor administratiei publice judetene sau ale Municipiului Bucuresti.
Comitetul judetean, respectiv al Municipiului Bucuresti, se intruneste trimestrial, sau ori de cate ori este nevoie, in sedinte plenare.
Comitetul judetean si al Municipiului Bucuresti are urrnatoarele atributii:
a. conduce, organizeaza si indruma activitatea de partid la nivelul judetului, respectiv al Municipiului Bucuresti, in intervalul dintre conferinte;
b. alege biroul executiv, pe functii;
c. adopta masuri pentru aplicarea hotararilor stabilite de conferinta judeteana, respectiv a Municipiului Bucuresti, iau masuri pentru traducerea in viata a hotararilor proprii si ale organelor centrale ale partidului;
d. solutioneaza contestatiile impotriva hotararilor luate in adunarile generale sau conferintele organizatiilor locale, precum si de birourile acestora;
e. propune Biroului Executiv Central candidaturi pentru alegerile parlamentare si europarlamentare;
f. coordoneaza si analizeaza activitatea politica a reprezentantilor PARTIDULUI S.O.S.RO in Consiliul Judetean sau al Municipiului Bucuresti, precurn si a senatorilor si deputatilor membri ai organizatiilor judetene sau ai Municipiului Bucuresti;
g. aproba bugetul de venituri i cheltuieli, pentru anul in curs, si executia bugetara, pentru anul precedent;
h. dezvolta contacte si raporturi de colaborare, pe baza unor convergente de interese ale organizatiilor judetene sau a Municipiului Bucuresti cu organizatiile sirnilare ale altor partide si informeaza organul ierarhic superior.
1. Biroul Executiv al Comitetului organizatiei judetene si al Municipiului Bucuresti sunt alcatuite din presedinte, prim-vicepresedinte, vicepresedinti, secretari, trezorier si membri.
2. Biroul executiv se intruneste bilunar, sau ori de cate ori este nevoie.
Biroul Executiv al Comitetului organizatiei judetene si al Municipiului Bucuresti, are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea organizatiei judetene sau a Municipiului Bucuresti intre Plenarele Comitetului;
b) elaboreaza prograrne si proiecte de hotarari, pe care le supune aprobarii comitetului;
c) stabileste, dupa caz, structura organizatiilor locale in functie de marimea organizatiei si de volumul activitatii acesteia;
d) exercita controlul asupra modului in care organele si orgnizatiile locale analizeaza modalitatile de ducere la indeplinire a sarcinilor politice ce le revin din hotararile proprii si di hontararile organelor ierarhic superioare;
e) desemneaza candidatii pentru primari, consilieri locali si judeteni, presedinti ai Consiliilor judetene, deputati si senatori. Aproba listele candidatilor la alegerile locale, pe baza propunerilor facute de Birourile organizatiilor locale;
f) sprijina aparitia si difuzarea presei locale si centrale a partidului;
g) asigura informarea operativa a organizatiilor locale;
h) asigura legatura permanenta cu Biroul Executiv Central, informand sistematic asupra problemelor curente ale muncii de partid, asupra situatiei sociale si politice locale, si atunci cand e cazul, asupra masurilor ce trebuie luate;
i) organizeaza sondaje de opinie, din proprie initiativa sau la cererea Biroului Executiv Central; prelucreaza rezultatele acestora si le transmite operativ organelor competente;
j) administreaza patrimoniul organizatiei;
k) asigura legatura cu organizatiile altor partide sau formatiuni politice, cu sindicatele si patronatele, precum si cu organizatiile non guvemamentale;
l) solicita Biroului Executiv Central avizul pentru candidatii la functiile de presedinte al Comitetului Judetean si primari ai Primariilor resedinta de judet si pentru Municipiul Bucuresti;
m) tine evidenta membrilor organizatiilor judetene si a Municipiului Bucuresti;
n) solutioneaza contestatiile formulate in legatura cu cererile de primire in partid;
o) valideaza rezultatele alegerilor in organizatiile subordonate;
p) organizeaza si conduc campaniile electorale pe plan judetean;
r) elaboreaza comunicate de presa si organizeaza conferinte de presa la nivelul judetului si al Municipiului Bucuresti;
s) stabileste norma de reprezentare la conferintele ordinare ale organizatiilor judetene si a Municipiului Bucuresti;
Sectiunea a 5-a

COMISIA JUDETEANA DE ARBITRAJ, ETICA SI DISCIPLINA

Comisia Judeteana de Arbitraj, Etica si Disciplina este organul de jurisdictie ales de Conferintele judetene si a Municipiului Bucuresti, care isi exercita atributiile in baza Regulamentului de functionare al Comisiei Centrale de Arbitraj, Etica si Disciplina si are urmatoarele atributii:
a) cerceteaza reclamatiile si sesizarile indreptate impotriva membrilor organizatiei respective, precum si contestatiile privind sanctiunile;
b) cerceteaza diferendele dintre membrii partidului sau dintre acestia si conducerile organizatiilor partidului, precum si conflictele dintre organele de conducere si solutioneaza contestatiile formulate impotriva hotararilor pronuntate de Biroul Executiv;
c) supravegheaza aplicarea si respectarea Programului si Statutului de catre membrii partidului sau de catre organizatiile de baza, locale si teritoriale, autosesizandu-se de fiecare data cand constata vreo incalcare a acestora;
d) comisia Judeteana de Arbitraj, Etica si Disciplina este compusa din presedinte, vicepresedinte, secretar si membri si se intruneste semestrial, sau ori de cate ori este nevoie;
e) comisia Judeteana de Arbitraj, Etica si Disciplina prezinta Conferintelor judetene si a Municipiului Bucuresti rapoarte de activitate. Prezinta informari Comitetelor judetene si al Municipiului Bucuresti, din proprie initiativa sau la cererea acestora;
f) membri de partid alesi in Comisia Judeteana de Arbitraj, Etica si Disciplina nu pot face parte din Comitetul organizatiei judetene si al Municipiului Bucuresti si nici din Comisia Judeteana de Revizie si Control Financiar;
Sectiunea a 6-a

COMISIA JUDETEANA DE REVIZIE SI CONTROL FINANCIAR

1. Comisia Judeteana si a Municipiului Bucuresti de Revizie si Control Financiar verifica activitatea financiar-contabila si de gestionare a patrimoniului organizatiilor din teritoriul lor de competenta;
2. Comisia Judeteana de Revizie si Control Financiar si a Municipiului Bucuresti este compusa din presedinte, vicepresedinte, secretar si membri. Comisia isi desfasoara activitatea pe baza Regulamentului propriu de activitate;
3. Comisia Judeteana de Revizie si Control Financiar si a Municipiului Bucuresti prezinta Conferintelor judetene sau Conferintei Municipiului Bucuresti rapoarte de activitate, iar Comitetelor judetene si a Municipiului Bucuresti, din proprie initiativa sau la cererea acestora, informari;
4. Persoanele alese in Comisia Judeteana de Revizie si Control Financiar nu pot face parte din Comitetul organizatiei judetene si al Municipiului Bucuresti si nici din Comisia de Arbitraj, Etica si Disciplina;
Capitolul IV

ORGANUL SUPREM SI ORGANELE CENTRALE DE CONDUCERE

Sectiunea 1-a

CONGRESUL PARTIDULUI S.O.S.ROMANIA

1. Organul suprem de conducere al partidului este Congresul, care se constituie din delegații aleși de către conferințele organizațiilor județene și cea a Municipiului București.
2. Numarul delegaților la Congres se stabilește pe baza normei de reprezentare aprobate de Comitetul Director al PARTIDULUI S.O.S. RO.

3. Congresul se convoacă o data la 4 ani.

4. Pentru desfasurarea statutara a Congresului este necesara prezenta a cel putin 2/3 (doua treimi) din numarul delegatilor cu drept de vot. In cazul in care acest cvorum nu este intrunit, se stabileste o noua data la care-si va desfasura lucrarile, indiferent de numarul delegatilor prezenti.

1. Intre congrese, se pot convoca, din inițiativa Comitetului Național, sau la cererea majorității simple a organizațiilor județene de partid și a organizației Municipiului București, Congrese Extraordinare, care au aceleași atribuții ca și congresul ordinar;
2. Delegații la congrese sunt aleși, prin vot secret, de Conferințele județene pentru Congresul ordinar, sau de Plenarele Comitetelor județene.
 1. La lucrările congresului PARTIDULUI S.O.S. RO pot participa, ca invitați, personalități proeminente ale vieții politice, economice, academice, universitare, științifice, culturale, juridice, artistice, sportive și din alte domenii. Pot fi invitați, reprezentanți ai ambasadelor din Romania și ai altor partide din țară și strainatate.
 2. Lista invitaților este stabilită de Biroul Executiv Central. Invitații audiază lucrările, pot lua cuvântul, dar nu votează.
Congresul PARTIDULUI S.O.S. RO are următoarele atribuții:
a) analizeaza activitatea partidului si a organelor sale centrale de conducere, respectiv a Comitetului National, a Comisiei Centrale de Arbitraj, Etica si Disciplina si a Comisiei Centrale de Revizie si Control Financiar;
b) stabileste orientarile, strategia si tactica partidului pentru perioada dintre doua Congrese;
c) aproba regulile generale de constituire si utilizare a patrimoniului si a fondurilor financiare ale partidului;
d) alege, prin vot secret, presedintele PARTIDULUI S.O.S.ROMANIA;
e) stabileste componenta numerica si alege, prin vot secret, Comitetul National, Comisia Centrala de Arbitraj, Etica si Disciplina si Comisia Centrala de Revizie si Control Financiar;
f) solutioneaza contestatiile impotriva hotararilor luate de Comitetul National sau de Biroul Executiv Central, de Comisia Centrala de Arbitraj, Etica si Disciplina si de Comisia Centrala de Revizie si Control Financiar, sau a altor organe din subordine, si hotaraste, la cererea celor interesati, asupra sanctiunilor de excludere din partid a unor membri;
g) hotaraste, prin votul majoritatii delegatilor, asupra modalitatii de reorganizare a partidului, referitoare la fuziunea prin comasare sau absorbtie cu alte partide, precum si dizolvarea partidului.
Comitetul Național al PARTIDULUI S.O.S. RO este organul de conducere al partidului în intervalul dintre două Congrese.
 1. Comitetul National al PARTIDULUI S.O.S.RO. este ales pentru o perioada de 4 ani.
 1. Comitetul National se întrunește semestrial, sau ori de câte ori este nevoie, în ședinte plenare.
 1. Comitetul National se convoacă în plenare, ordinare sau extraordinare, de Biroul Executiv Central, sau de Comitetul Director.
 2. Comitetul Național poate fi convocat în ședinta plenară extraordinară și la solicitarea a cel puțin o treime din numărul membrilor săi sau a organizațiilor județene.
Comitetul National al PARTIDULUI S.O.S. RO are următoarele atributii:
1. Convoacă congresele partidului și stabilește norma de reprezentare pentru alegerea delegaților;
2. Modifică și completează prin hotărâre Statutul PARTIDULUI S.O.S. RO, inclusiv denumirea, semnul electoral, imnul partidului sau drapelul partidului;
3. Modifică și completează Programul Politic al partidului;
4. Adoptă, pe baza strategiei dezvoltarii economice și sociale a țării, Programul de guvernare al partidului;
5. Adoptă regulamente și norme referitoare la activitatea partidului;
6. Analizează activitatea Comitetului Director și a biroului Executiv Central și stabilește măsurile corespunzătoare;
7. Desemnează candidații partidului pentru funcția de prim-ministru și pentru funcția de președinte al Romaniei;
8. Stabilește componența numerică și alege prin vot Comitetul Director și Biroul Executiv Central, pe funcții;
9. Elibereaza din funcție pe unii membri ai Comitetului Național, ai Comitetului Director și ai Biroului Executiv Central, ai Comisiei Centrale de Arbitraj, Etică și Disciplină, precum și ai Comisiei Centrale de Revizie și Control Financiar și poate alege noi membri în aceste organe ale partidului;
10. Aprobă Programul anual de activitate, bugetul de venituri și cheltuieli și execuția bugetară;
11. Hotărăște în privința alianțelor politice cu alte partide, sau alte forme de asociere.
12. Alege președintele de onoare al partidului, dacă este cazul.

Sectiunea a 2-a
COMITETUL NATIONAL

Comitetul National al PARTIDULUI S.O.S. RO este organul de conducere al partidului în intervalul dintre două Congrese.
 1. Comitetul National al PARTIDULUI S.O.S. RO este ales pentru o perioadă de 4 ani.
 1. Comitetul National se întrunește semestrial, sau ori de câte ori este nevoie, în ședințe plenare.
 1. Comitetul Național se convoacă în plenare, ordinare sau extraordinare, de Biroul Executiv Central, sau de Comitetul Director.
 2. Comitetul Național poate fi convocat în ședință plenară extraordinară și la solicitarea a cel puțin o treime din numărul membrilor săi sau a organizațiilor județene.
Comitetul National al PARTIDULUI S.O.S. RO are următoarele atributii:
a) convoaca congresele partidului si stabileste norma de reprezentare pentru alegerea delegatilor;
b) modifica si completeaza, prin hotarare, Statutul PARTIDULUI S..O.S.RO., inclusiv denumire, semn electoral, imn al partidului sau drapelul partidului;
c) modifica si completeaza Programul Politic al partidului;
d) adopta, pe baza strategiei dezvoltarii economice si sociale a tarii, Programul de guvernare al partidului;
e) adopta, regulamente si norme referitoare la activitatea partidului;
f) analizeaza activitatea Comitetului Director si a biroului Executiv Central si stabileste masurile corespunzatoare;
g) desemneaza candidatii partidului pentru functia de prim-ministru si pentru functia de presedinte al Romaniei;
h) stabileste componenta numerica si alege, prin vot, Comitetul Director si Biroul Executiv Central, pe functii;
i) elibereaza din functie pe unii membri ai Comitetului National, ai Comitetului Director si ai Biroului Executiv Central, ai Comisiei Centrale de Arbitraj, Etica si Disciplina, precum si ai Comisiei Centrale de Revizie si Control Financiar si poate alege noi membri in aceste organe ale partidului;
j) aproba Programul anual de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli si executia bugetara;
k) hotaraste in privinta aliantelor politice cu alte partide, sau alte forme de asociere;
l) alege presedintele de onoare al partidului, daca este cazul;

Sectiunea a 3-a
COMITETUL DIRECTOR

1. Comitetul Director al partidului se intruneste, de regula, trimestrial, sau ori de cate ori este nevoie;
2. Comitetul Director este cornpus din membrii Biroului Executiv Central, secretari ai Comitetului Director, presedintii organizatiilor judetene si a Municipiului Bucuresti, ai organizatiilor de tineret si femei si alti membri;
3. Presedintii Comitetelor judetene si al Municipiului Bucuresti, presedintele organizatiei de Tineret a partidului si presedinta Organizatiei de Femei a partidului sunt membri de drept ai Comitetului National al PARTIDULUI S.O.S.RO. si ai Comitetului Director, cu conditia ca ei sa fie confirmati de Comitetul Director. Retragerea sau eliberarea din functia de membru al Comitetului Director presupune eliberarea automata si din functia de presedinte al organizatiei judetene, de tineret sau femei.
Comitetul Director are urmatoarele atributii:
a) conduce activitatea partidului intre plenarele Comitetului National;
b) elaboreaza norme de aplicare a hotararilor Congresului si ale Comitetului National precum si proiecte de hotarari;
c) indruma si controleaza activitatea Comitetelor judetene si a Municipiului Bucuresti;
d) aproba strategia electorala a PARTIDULUI S.O.S.RO. pentru alegerile locale, parlamentare si prezidentiale;
e) examineaza oportunitatea aliantelor politice, electorale, parlamentare si de guvernare si prezinta concluziile sale in plenarele Comitetului National;
f) hotaraste asupra organizarii si functionarii departamentelor Comitetului Director;
g) adopta Regulamentele de organizare si functionare a organismelor partidului;
h) verifica respectarea prevederilor Statutului privind desfasurarea Conferintelor judetene si a Municipiului Bucuresti; stabileste norme privind numarul si structura comitetelor si birourilor organizatiilor de baza, locale si valideaza hotararile comitetelor judetene si a Municipiului Bucuresti, ale Organizatiei de Tineret si ale Organizatiei de Femei;
i) stabileste strategia partidului cu privire la relatiile externe si aderarea sau iesirea din organismele intemationale;
j) alege secretarii executivi, trezorierul si mandatarul financiar si stabileste atributiile acestora;
k) informeaza Comitetul National asupra activitatii desfasurate;
l) aproba normele metodologice de aplicare a Statutului PARTIDULUI S.O.S.RO;
Comitetul Director poate lua hotarari care tin de competenta Comitetului National, sub rezerva ca acestea sa fie ratificate in prima Plenara a Comitetului National al PARTIDULUI S.O.S.RO. .

Sectiunea a 4-a
BIROUL EXECUTIV CENTRAL

 1. Biroul Executiv Central se intruneste, de regula, bilunar sau ori de cate ori este nevoie.
 1. Biroul Executiv Central se compune din presedintele partidului, prim-vicepresedinte, vicepresedinti, si membri.
Biroul Executiv Central are urmatoarele atributii:
a) organizeaza si conduce activitatea curenta a partidului, intre plenarele Comitetului National si intre sedintele Comitetului Director al PARTIDULUI S.O.S.RO. ;
b) coordoneaza activitatea Comitetelor Judetene si al Municipiului Bucuresti ale organizatiilor de femei si de tineret;
c) incheie acorduri, conventii, intelegeri cu alte partidi si formatiuni politice pe baza hotararilor Comitetului National;
d) elaboreaza proiectele programelor de masuri pentru pregatirea di desfasurarea campaniilor electorale;
e) adopta structura, numarul de posturi si nivelul de salarizare pentru aparatul retribuit al partidului, precum si incadrarea pe functii a acestuia;
f) confirma in functie persoanele care asigura conducerea institutiilor si unitatilor partidului;
g) examineaza si aproba propunerile organizatiilor locale si teritoriale ale partidului referitoare la bugetele locale ale partidului;
h) exercita drepturile si obligatiile partidului ca persoana juridica;
i) coordoneaza activitatea organizatiei de tineret, a organizatiei de femei si a organizatiei de pensionari;
j) informeaza Comitetul Director si Comitetul National asupra activitatii desfasurate;
k) confirma listele de candidati pentru alegerile locale si judetene, si stabileste candidatii pentru alegerile parlamentare si europarlamentare;

Sectiunea a 5-a
PRESEDINTELE PARTIDULUI

 1. Presedintele coordoneaza activitatea generala a partidului S.O.S.RO.;
 2. Presedintele partidului este si presedintele Comitetului National, Comitetului Director si al Biroului Executiv Central si coordoneaza activitatea acestora.
 3. In situatii exceptionale, atributiile presedintelui partidului se preiau de catre prim-vicepresedinte sau, in mod exceptional, de catre un vicepresedinte, prin hotarare a Biroului Executiv Central, dar numai pana la urmatoarea plenara a Comitetului National al partidului S.O.S.RO. .
 4. Presedintele reprezinta partidul in relatiile cu atoritatile publice centrale, precum si cu alte partide din tara sau strainatate.
 5. Presedintele reprezinta partidul S.O.S.RO. la congres si intalniri internazionale la care este invitat.
Pentru o mai mare flexibilitate si operativitate in procesul de conducere, presedintele poate numi consilieri ai presedintelui la nivel central sau zonal.

Sectiunea a 6-a
COMISIA CENTRALA DE ARBITRAJ, ETICA SI DISCIPLINA

 1. Comisia Centrala de Arbitraj, Etica si Disciplina este organul de jurisdictie ales de Congresul PARTIDULUI S.O.S.RO. pentru un mandat de 4 ani si se intruneste, de regula, semestrial sau ori de cate ori este nevoie. In caz de descompletare a Comisiei, alegerea noilor membri va fi facuta de Comitetul National;
 1. Comisia Centrala de Arbitraj, Etica si Disciplina actioneaza in conformitate cu Legea partidelor politice pentru dezvoltarea si intarirea democratiei de partid si urmareste respectarea principiilor si normelor cuprinse in Programul si Statutul partidului si isi exercita atributiile in baza Regulamentului propriu de functionare, aprobat de Comitetul Director;
 1. Indruma activitatea comisiilor judetene si a Municipiului Bucuresti de Arbitraj, Etica  si Disciplina.
Comisia Centrala de Arbitraj, Etica si Disciplina are urmatoarele atributii:
1. Cerceteaza cererile, reclamatiile si sesizarile indreptate impotriva membrilor Comitetului National;
2. Cerceteaza conflictele nesolutionate la nivelul organizatiilor, dar si intre membrii de partid si organele de conducere ale organizatiilor.
3. Solutioneaza contestatiile formulate impotriva hotararilor organelor centrale ale PARTIDULUI S.O.S.RO. .
4. Analizeaza, periodic, activitatea desfasurata de comisiile judetene si a Municipiului Bucuresti de Arbitraj, Etica si Disciplina.
5. Analizeaza cazurile de incalcare a prevederilor Statutului, a Regulamentelor, Normelor si Instructiunilor.
6. Elaboreaza Regulamentul propriu de functionare, pe care il supune spre aprobare Comitetului Director. Elaboreaza documente orientative in sprijinul comisiilor similare din teritoriu. Difuzeaza acestora Regulamentul propriu de functionare.
7. Raporteaza Congresului despre activitatea sa si informeaza Comitetul National, Comitetul Director si la cerere, Biroul Executiv Central, la cererea acestora, cu privire la modalitatile de rezolvare a obiectivelor stabilite prin programele de activitate proprie dar si asupra cazurilor pe care le are in cercetare.
Membri C.C.A.E.D. participa, de drept, la plenarele Comitetului National, iar presedintele participa, de drept, la sedintele Comitetului Director si ale Biroului Executiv Central.
Membrii Comisiei Centrale de Arbitraj, Etica si Disciplina nu pot face parte din Comitetul National si nici din Comisia Centrala de Revizie si Control Financiar.
Concluziile C.C.A.E.D. vor fi prezentate, spre solutionare, Presedintelui partidului, care are obligatia de a le inainta organelor centrale de conducere ale partidului pentru aplicarea lor. Comitetul National poate sa hotarasca ai altfel decat a concluzionat C.C.A.E.D.

Sectiunea a 7-a
COMISIA CENTRALA DE REVIZIE SI CONTROL FINANCIAR

1.  Comisia Centrala de Revizie si Control Financiar este organul care verifica intreaga activitate financiara a partidului si este aleasa de Congresul PARTIDULUI S.O.S.ROMANIA pentru un mandat de 4 ani. Se intruneste de regula semestrial, sau ori de cate ori este nevoie. In caz de descompletare a comisiei, alegerea noilor membri va fi facuta de Comitetul National.
2. Comisia Centrala de Revizie si Control Financiar actioneaza in conformitate cu prevederile legii partidelor politice, a legii finantarii partidelor politice si a tuturor actelor normative care reglementeaza finantarea partidelor politice in vederea realizarii corecte a veniturilor si cheltuielilor partidului.
3. Pentru dezvoltarea si intarirea democratiei de partid urmareste respectarea principiilor si normelor cuprinse in Programul si Statutul PARTIDULUI S.O.S.ROMANIA si isi exercita atributiile in baza Regulamentului propriu de functionare, aprobat de Comitetul Director.
4. La nivelul judetelor si al Municipiului Bucuresti vor functiona Comisii Judetene de Revizie si Control Financiar.
Comisia Centrală de Revizie și Control Financiar are următoarele atribuții:
 1. elaboreaza regulamentul de functionare pe care il supune spre aprobare Comitetului Director, precum si documentele orientative in sprijinul comisiilor similare din teritoriu;
 2. verifica anual sau ori de cate ori este nevoie, din proprie initiativa sau ca urmare a reclamatiilor si sesizarilor primite, patrimoniul partidului, modul de executare a bugetului de venituri si cheltuieli in conformitate cu norrnele si instructiunile aprobate, precum si cu legislatia in vigoare.
 3. cerceteaza sesizarile referitoare la abaterile de natura financiar-contabila, iar concluziile si propunerile le prezinta Biroului Executiv Central sau Comitetul Director.
 4. prezinta rapoarte de activitate Congresului si informeaza periodic Comitetul National, Comitetul Director si, la cerere, Biroul Executiv Central privind constatarile facute si masurile intreprinse.
 5. Concluziile CCRCF vor fi prezentate, spre solutionare, presedintelui partidului, care are obligatia de a le inainta spre aprobare Biroului Executiv Central, Comitetului Director si Comitetului National.
Membri C.C R.C.F. participa, de drept, la plenarele Comitetului National, iar presedintele participa, de drept, la sedintele Comitetului Director si al Biroului Executiv Central.
Membrii Comisiei Centrale de Revizie si Control Financiar nu pot face parte din Comitetul National si nici din Comisia Centrala de Arbitraj, Etica si Disciplina.
Capitolul V

PROCEDURA DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI S.O.S.ROMANIA

Sectiunea 1-a
LA NIVELUL COMUNELOR, ORASELOR, MUNICIPIILOR SI SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI

 1. In vederea alegerii organelor de conducere ale organizatiilor de baza, locale si judetene, adunarea generala sau conferinta organizatiilor respective, desemneaza prin vot, dintre membrii sai, o comisie de propuneri alcatuita din 3-5 membri, dintre care, unul va fi ales presedinte al comisiei.
 2. Comisia va centraliza propunerile adunarii generale sau, dupa caz, conferintei, candidatii pe functii, conform structurii Biroului sau Comitetului care a fost stabilita in functie de marimea organizatiei respective.
 3. Propunerile inscrise nominal pe buletinul de vot sunt supuse aprobarii adunarii generale sau conferintei si se adopta, prin vot secret, de majoritatea membrilor prezenti.
In vederea realizarii unei legaturi reale intre organizatii, pe verticala, presedintii organizatiilor din subordine fac parte automat din organul colectiv de conducere aflat pe treapta ierarhica imediat superioara. Nealegerea prin vot in organul de conducere imediat superior este interpretata ca o neconfirmare a sa pe functie si atrage dupa sine, eliberarea sa din functia de presedinte al organizatiei respective.

Seqiunea a 2-a
LA NIVELUL JUDETELOR SI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 1. In vederea alegerii Comitetului organizatiei judetene si al Municipiului Bucuresti, precum si a Comisiei de Arbitraj, Etica si Disciplina si a Comisiei de Revizie si Control Financiar, Conferinta organizatiei judetene si a Municipiului Bucuresti stabileste numarul rnembrilor acestora si desemneaza prin vot o comisie de propuneri, formata din 5-7 membri, care isi alege dintre ei presedintele.
 1. Comisia de propuneri retine propunerile nominate de candidati pentru Comitetul Judetean si al Municipiului Bucuresti, Comisia Judeteana de Arbitraj, Etica si Disciplina si Comisia Judeteana de Revizie si Control Financiar.
 2. Propunerile, inscrise nominal pe buletine de vot, sunt aprobate prin vot secret.
 1. Presedintii organizatiilor comunale, orasenesti si municipale fac parte de drept din Comitetele Judetene.
1. Numarul membrilor Biroului Executiv al Comitetului organizatiei judetene si al Municipiului Bucuresti se stabileste de Biroul Executiv Central al PARTIDULUI S.O.S.ROMANIA.
2. Candidatii la functia de presedinte la nivelul tuturor organizatiilor trebuie sa prezinte programe politice, economice si strategice care sa duca la cresterea cantitativa si calitativa a muncii de partid si a rezultatelor acesteia.

Sectiunea a 3-a
LA NIVEL NATIONAL

1. Alegerea Comitetului National al PARTIDULUI S.O.S.RO., a Comisiei Centrale de Arbitraj, Etica si Disciplina si a Comisiei Centrale de Revizie si Control Financiar se face de catre Congresul partidului.
2. Comisia de propuneri retine candidaturile pentru Presedintele PARTIDULUl S.O.S. ROMANIA pentru Comitetul National, pentru Comisia Centrala de Arbitraj, Etica si Disciplina si pentru Comisia Centrala de Revizie si Control Financiar, cu reprezentarea tuturor organizatiilor judetene si a Municipiului Bucuresti, pe baza propunerilor de candidati desemnati de conferintele judetene si de cea a Municipiului Bucuresti, precum si de Congres cu respectarea art. 18 alin. 6, 7, 8.
3. Propunerile de candidati se trec pe buletinele de vot si se supun aprobarii Congresului.
 1. Comitetul National ales, in prima sa Plenara, stabileste numarul membrilor Biroului Executiv Central si Comitetului Director si alege aceste organe prin vot secret sau deschis.
 2. Pentru functia de presedinte candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile art. 18 alin. 6, 7, 8 coroborate cu un pachet de programe pentru conducerea politica, economica i strategica a partidului.
 3. Candidaturile nominale se aproba cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Sectiunea a 4-a
COMISIILE DE VALIDARE

1. In vederea verificarii modului de respectare a normelor statutare cu privire la alegerea delegatilor la Conferintele organizatiilor judetene sau la Congresul PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA se constituie comisii de validare la nivelul conferintelor, respectiv al Congresului, alcatuite dupa cum urmeaza:
      a. la comune si orase din 3 membri;
      b. la municipii si sectoarele Municipiului Bucuresti din 3 membri;
      c. la judete si Municipiul Bucuresti din 5 membri;
      d. la Congres din 7 membri;
2. Membrii Comisiei de Validare sunt alesi dintre delegatii la conferintele respective, dupa caz, la Congresul partidului S.O.S ROMANIA si isi aleg din randul lor un presedinte;
3. Comisia de Validare verifica mandatele delegatilor, constata cvorumul statutar de sedinta, structura socio-profesionala si repartizarea teritoriala a delegatilor, intomeste un proces verbal cu toate datele si-l supun votului Conferintei sau Congresului.
Capitolul VI

ORGANELE ELIGIBILE PROMOVATE PRIN AUTORITATEA PARTIDULUI S.O.S. RO

PARTIDUL S.O.S. ROMANIA propune candidati, in temeiul prevederilor Constitutiei Romaniei si legilor electorale, pentru alegerile locale, parlamentare si prezidentiale; Selectarea candidatilor pentru functiile de consilieri locali si judeteni, primari, presedinti ai consiliilor judetene, deputati si senatori se face tinand cont de implicarea acestora la infaptuirea Programului politic al PARTIDULUI S.O.S.RO. si a criteriilor de performanta stabilite de Comitetul Director prin Norme metodologice.
1) Propunerile de candidati pentru consilierii locali, consilierii judeteni, primari si presedinti ai consiliilor judetene se fac pe circumscriptii electorale de birourile executive ale comitetelor judetene, respectiv biroul executiv al comitetului Municipiului Bucuresti;
2) Propunerile de candidati pentru Senat si Camera Deputatilor se fac de catre Biroul Executiv Central cu consultarea comitetelor judetene si al Municipiului Bucuresti si se aproba de Comitetul Director. Propunerile, sub semnatura presedintelui sau a persoanei desemnate a le semna, se inainteaza birourilor electorale de circumscriptie, conform legii electorale;
3) Pe listele de candidati pentru Parlament vor fi propuse atat personalitati din judete cat si de la nivel central;
4) Pe listele de candidati, pe locuri eligibile, atat pentru alegerile locale cat si pentru cele generale, vor fi propusi tineri si femei, corespunzator ponderii acestora in partid;
5) Candidatii propusi pe listele PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA trebuie sa fie membri ai partidului. In mod exceptional, pentru ocuparea unor functii executive in administratia publica pot fi propusi si candidatii din randul simpatizantilor PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA.
Parlamentarii, presedintii consiliilor judetene, primarii si celelalte persoane alese prin scrutin electoral pe listele de candidati ai PARTIDULUI S.O.S.RO precum si cei numiti, prin autoritatea partidului in functii executive pe linie de stat, au obligatia de a actiona, in toate imprejurarile, pentru respectarea Constitutiei Romaniei si a legilor tarii, pentru promovarea pe cai legale, democratice a politicii partidului in conformitate cu Programul si Statutul PARTIDULUI, cu platformele sale electorale, precum si cu alte documente oficiale adoptate de partid.
1) Persoanele care exercita demnitatile si functiile mentionate in art. 70 au obligatia de a sprijini activitatea organelor de conducere si a organizatiilor PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA si de a informa periodic asupra modului in care isi indeplinesc atributiile si indatoririle ce le revin pe linie de stat.
2) Senatorii si deputatii care se retrag din grupurile parlamentare ale partidului, primarii si consilierii locali sau judeteni, precum si cadrele alese sau numite prin autoritatea partidului, care isi abandoneaza obligatiile ce decurg din apartenenta la PARTIDUL S.O.S. ROMANIA, sunt decazuti din functiile detinute in partid, pierd sustinerea politica si calitatea de membru al partidului.
Capitolul Vll

ORGANIZATIA DE FEMEI

 1. Pentru asigurarea reprezentarii si participarii active a femeilor la intreaga viata politica, economica, sociala si culturala, in cadrul Partidului se constituie ai functioneaza ORGANIZATIA DE FEMEI.
 2. Din Organizatia de Femei pot face parte si femeile care nu au calitate de membru al PARTIDULUI S.O.S. RO, dar care impartasesc ideile si valorile acestuia.
 3. Organizatia de Femei isi desfasoara activitatea pe baza unui Regulament propriu aprobat de Comitetul Director al partidului.
Organizatia Femeilor urmareste, cu prioritate, urmatoarele obiective:
 1. elaborarea ofertelor politice ale PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA adresate femeilor in domeniul economic, social si cultural;
 2. realizarea unor analize privind situatia copiilor si femeilor in societate si imbunatatirea statutului acestora;
 3. organizarea de actiuni de pregatire in vederea promovarii femeilor in structurile de decizie ale partidului si asumarii unor responsabilitati si demnitati publice.
 1. In cadrul organizatiilor comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor Municipiului Bucuresti ale PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA se constituie organizatii de femei.
 2. Birourile Executive ale comitetelor, de la toate nivelurile partidului, sprijina politic si material activitatile organizatiilor Femeilor
 3. Organizatia Femeilor, cu avizul Biroului Executiv Central al PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA, poate sa se afilieze la organizatiile internationale ale femeilor
Capitolul VIII

ORGANIZATIA DE TINERET

 1. Pentru stimularea participarii tineretului la viata politica, in cadrul PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA se constituie si functioneaza organizatia de tineret, careia ii revine principala responsabilitate a organizarii activitatii politice a partidului in domeniul tineretului.
 2. Din Organizatia de Tineret, pot face parte tineri cu varsta cuprinsa intre 14-35 de ani.
 3. Organizatia de Tineret isi desfasoara activitatea pe baza Regulamentului si Statutului propriu de functionare.
Organizatia de Tineret, urmareste, cu prioritate, urmatoarele obiective:
 1. realizarea de analize privind starea tineretului roman;
 2. elaborarea ofertelor politice ale partidului adresate tinerilor;
 3. initierea si organizarea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale, distractive, sportive si turistice, corespunzatoare intereselor si aspiratiilor tinerilor;
 4. organizarea de actiuni de pregatire si perfectionare ale tinerilor, membri PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA, in vederea promovarii acestora in structurile de decizie ale partidului precum si pentru asumarea unor responsabilitati si demnitati publice de catre acestia.
 1. In cadrul organizatiilor PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor Municipiului Bucuresti se constituie organizatii de tineret.
 2. Birourile Executive ale comitetelor de la toate nivelurile partidului coordoneaza si sprijina politic si material activitatile organizatiilor de tineret respective.
 3. Organizatia de Tineret, cu avizul Biroului Executiv al PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA, poate sa se afilieze la organizatiile intemationale ale tineretului.
Capitolul IX

ORGANIZATIA PENSIONARILOR

 1. Pentru stimularea participarii pensionarilor la viata politica, in cadrul PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA se constituie si functioneaza ASOCIATIA PENSIONARILOR careia ii revine principala responsabilitate a organizarii activitatii politice a pensionarilor in cadrul partidului.
 2. Din ASOCIATIA PENSIONARILOR pot face parte si pensionari care nu sunt membri ai partidului, dar care impartasesc ideile acestuia.
 3. ASOCIATIA PENSIONARILOR isi desfasoara activitatea pe baza Regulamentului si Statutului propriu de functionare.
ASOCIATIA PENSIONARILOR, urmareste, cu prioritate, urmatoarele obiective:
 1. realizarea de analize privind starea pensionarilor romani;
 2. elaborarea ofertelor politice ale partidului adresate pensionarilor;
 3. initierea si organizarea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale, distractive, sportive si turistice, corespunzatoare intereselor si aspiratiilor pensionarilor;
 4. organizarea de actiuni de pregatire si petrecere a timpului liber ale pensionarilor, precum si pentru asumarea unor responsabilitati si demnitati publice de catre acestia.
 1. in cadrul organizatiilor PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor Municipiului Bucuresti se pot constitui organizatii ale pensionarilor.
 2. Birourile Executive ale comitetelor de la toate nivelurile partidului coordoneaza si sprijina politic si material activitatile organizatiilor respective de pensionari.
 3. ASOCIATIA PENSIONARILOR cu avizul Biroului Executiv Central al PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA, poate sa se afilieze la organizatiile intemationale ale pensionarilor.
Capitolul X

RELATIA PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA CU ALTE FORMATIUNI POLITICE

PARTIDUL S.O.S. ROMANIA, adept al pluralismului politic, colaboreaza cu partidele si formatiunile politice de orice orientare, cu alte formatiuni progresiste si democratice care militeaza pentru consolidarea democratiei si statului social de drept, pentru promovarea si apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, pentru suveranitatea, independenta si integritatea teritoriala a Romaniei.
Comitetele organizatiilor judetene si al Municipiului Bucuresti ale PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA pot initia si realiza intelegeri cu organizatiile corespunzatoare ale altor partide politice, cu aprobarea Biroului Executiv Central, in scopul rezolvarii in comun a unor probleme de interes local.
In relatiile sale externe, PARTIDUL S.O.S. ROMANIA militeaza pentru prezenta activa a Romaniei in organismele europene si mondiale, pentru crearea pe continentul nostru si in intreaga lume a unui climat de pace, incredere si colaborare intre popoare.
Capitolul XI

SURSELE DE FINANTARE SI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

Sectiunea l - a
SURSE DE FINANTARE

Sursele de finantare ale partidului sunt:
 1. cotizatiile membrilor de partid;
 2. donatiile si legatele;
 3. veniturile provenite din activitati proprii;
 4. subventiile de la bugetul de stat.
Activitatile proprii din care se pot constitui mijloace financiare sunt:
 1. editarea, realizarea si difuzarea publicatiilor ori a altor materiale de propaganda si cultura politica proprii;
 2. organizarea de intruniri si seminarii cu tematica politica, economica sau sociala;
 3. organizarea de actiuni cultural-sportive si distractive;
 4. serviciile interne;
 5. inchirierea unor spatii proprii pentru conferinte si actiuni social-culturale;
 6. dobanzile bancare;
 7. instrainarea unor bunuri din patrimoniu in conditiile legii;
 8. Activitati comerciale legale;
Operatiunile de incasari si plati se realizeaza prin conturi in lei si valuta, deschise la banci cu sediul in Romania, potrivit legii.
Cuantumul cotizatiei, repartizarea si utilizarea acesteia se stabilesc prin norme ale Comitetului Director.

Sectiunea a 2-a
ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

 1. PARTIDUL S.O.S. ROMANIA poate detine bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii specifice.
 2. Comitetul National al partidului alege trezorierul partidului si elaboreaza norme privind realizarea si utilizarea veniturilor financiare, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
 3. Biroul Executiv Central al PARTIDULUI numeste cate un mandatar financiar, in conditiile legii, pe perioada campaniilor electorate locale, parlamentare si prezidentiale.
Capitolul XIl

DISPOZITII FINALE

 1. Activitatea in cadrul PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii partidelor politice si ale prezentului Statut.
 2. Organele locale ale partidului pot reprezenta partidul in relatiile cu autoritatile publice locale si alte autoritati la nivel local, pot deschide conturi la banca si raspund de gestionarea acestora.
 1. Libertatea cuvantului este asigurata de presa PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA.
 1. Publicatiile care sunt proprietatea PARTIDULUI sau apar ca organe de presa ale sale trebuie sa exprime doctrina si punctele de vedere politice ale partidului, adoptate de organele centrale de conducere.
 2. La nivelul judetelor sau al Municipiului Bucuresti, coordonarea activitatii de presa este exercitata de Biroul Executiv al Comitetului organizatiei judetene si respectiv, al Municipiului Bucuresti.
 3. Legaturile cu mass-media la nivel central se asigura de Biroul de presa al PARTIDULUI si de purtatorul de cuvant desemnat de Biroul Executiv Central.
La Conferintele organizatiilor judetene si a Municipiului Bucuresti, precum si la Congresul partidului, pot participa deputati, senatori, demnitari de stat, primari, viceprimari, consilieri locali si alte personalitati, daca au fost invitati de Biroul Executiv Judetean, respectiv, de Biroul Executiv Central.
Congresul PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA, ca organ suprem de conducere al partidului, este singurul organ competent ca, la propunerea Comitetului National, sa decida asupra:
 1. reorganizarii partidului care poate consta in fuziune, prin absortie sau contopire, ori in divizare, totala sau partiala.
 2. autodizolvarii partidului.
 3.  
 1. Drapelul PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA este de culoare albastra si are imprimat in centrul sau semnul electoral al partidului.
 2. ALBASTRUL este culoarea simbol a PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA.
 1. Imnul PARTIDULUI S.O.S. ROMANIA se aproba de Comitetul National.
 1. Prezentul statut a fost intocmit si aprobat de catre membrii fondatori si urmeaza sa fie discutat si aprobat de cel dintai Congres National al Partidului, el putand sa sufere modificari in conditiile legii, modificari ce vor fi implementate prin Act Aditional.

EXTERN

Comunicate de presă

Link-uri utile

s.o.s

Partidul așteptat de toți românii pentru a renaște România din propria cenușă!

©2022 – S.O.S România – Toate drepturile rezervate